תקנון לרכישת ולשימוש באתר

אנו מודים לכם ומברכים אתכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר. השימוש באתר ובחומרים המוצעים באתר הינם בתשלום, לשימושכם האישי בלבד. לפניכם תקנון האתר, שמציג את תנאי השימוש באתר. השימוש באתר יעשה באמצעות שם משתמש וסיסמא אשר תקבלו בעת ההתחברות לאתר ומהווה את הסכמתכם לתנאים הנכללים במסמך זה.לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תקנון זה בטרם הרישום לאתר.

1. רישום לאתר

הרישום לאתר, אשר מקנה את הזכות לבצע שימוש בשירותי האתר מותנה בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית.
כל משתמשי האתר, אחראים באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו, אשר אינם ניתנים להעברה לכל צד שלישי באשר הוא.
משך המינוי הינו לתקופה של שנה או כפי שייקבע בכל זמן על ידי בעל האתר. תינתן הארכה פרטנית, באמצעות המייל info@hilel.co.il

2. שימוש המשתמשים באתר

רכישת השירותים המוצעים באתר מקנים למשתמש את הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.
משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לבעלי האתר ומפעיליו על פי דין.
על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, האתר מכיל הגנות רבות. השימוש המותר הינו לשני מחשבים בלבד, המאומתים כרכושו האישי של המשתמש או בן משפחתו.
בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי. בהתאם, אין להכנס לחשבון האישי ממחשב אשר אינו בבעלות המשתמש.

3. שימוש במידע פרטי של המשתמש

בעלי האתר רשאים לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.
בעלי האתר רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.
כמו כן תהיה רשאים בעלי האתר לעשות שימוש במידע שתעביר אליה בעת ההרשמה על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ההתקשרות אשר יימסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר לדעת מנהלי האתר יכול להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.
הנך רשאי בכל עת לפנות להנהלת האתר ולבקש להסירך מרשימות תפוצה באשר הן.
בעלי האתר רשאים לפנות אליך ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. הינך רשאי בכל עת לפנות לבעלי האתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת info@hilel.co.il
בעלי האתר רשאים לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

4. אחריות האתר

התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (“As Is”).
האתר ו/או מפעילו אינם מצהירים ו/או מציגים ו/או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיו של המשתמש ו/או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר.
המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.
כמו כן, בעלי האתר לא אחראים למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.
שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין.

5. התכנים באתר ואופן ההגנה עליהם

האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטקים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו”ב (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.
כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות.
לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.
בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

6. אבטחה ופרטיות

פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.
המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו.
המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.

7. קישורים לאתרים חיצוניים

אתר זה עלול להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים כגון מוסדות לימוד, אתרי העשרה וכד’. קישורים אלה מצויים אך ורק לצורכי המחשה, נוחיות ופישוט הליכים
ומובהר בזאת כי לבעלי האתר אין כל שליטה או אחריות לתכנים באתרים אלו.
הופעת הקישור באתר  אינה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו ו/או אינה מעידה על קשר בין בעלי האתר ובין אותו אתר מקושר.

8. הגבלה או מניעה של גישה לתכני האתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

9. תנאים נוספים

בעלי האתר רשאיים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
בעלי האתר יפרסמו באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות הקרוב למקום מגוריו של בעלי האתר או מי מטעמם, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

||
close slider